260. Proza lui Nicolae Rusu: realism și parabolă. În Quadrat, nr. 2, 2019, p. 120-128. ISSN 2345-1874.

259 „Vrem inima Ioanului răzbel!” Cronicarii străini despre Ioan-Vodă cel Cumplit. . În Moldova, nr. septembrie-octombrie 2019, p. 82-85. ISSN 0132-6635

258. Așa tăcut-a Zarathustra. În Contrafort, nr. 1-6, 2019, p. 21. ISSN 1857-1603.

257. Exondarea întârziată a unei insule poetice. În Contrafort, nr. 7-8, 2019, p. 21. ISSN 1857-1603.66

256. Bunul-simț sau ce poate țâșni din inteligența unui critic literar. Îm Academos, nr. 2, 2019, p.114-117. ISSN 1857-0461

***

Coordonare, prefață, coautor

 1. Paul Goma. Cuvântul basarabeanului răzvrătit. Prefață, selecție și coordonare de Aliona Grati. Colecția Personalități notorii, Editura Știința, 2019, 344 p.

***

 1. Criticul literar printre cărțile de poezie (coaut. PILCHIN Maria). În Dialogica. Revistă de studii literare și literatură, 2019, nr. 2 mai-august, p. 6-15. ISSN 2587-36-95
 2. Regele Mihai I al României şi Basarabia (III). În Sud-Est Cultural, 2019 nr. 2, p. 52-61.
 3. Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea) (I). În Dialogica. Revistă de studii literare și literature, 2019, nr. 1 ianuarie-aprilie, p. 96-103.
 4. Tratamentul sindromului Casandrei sau „Lasă lumea așa cum a picat”. În Scriptor, nr. 9-10 septembrie-octombrie, 2019, p. 109-113.
 5. Imaginea lui Ștefan cel Mare în scrierile străinilor. În Moldova, nr. iulie-august 2019, p. 55-57.
 6. Istanbul – orașul lui Dimitrie Cantemir și al pisicilor. În Moldova, nr. mai-iunie 2019, p. 78-83.
 7. Imaginea moldoveanului în jurnalele călătorilor din interbelic. În „Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune”, materialele conferinței științifice internaționale, ed. a 7-a, Chișinău, 2018, Tip. Pontos, 2019, p. 137-146.
 8. Şi poetă „în rest”, Flori Bălănescu. În Scriptor, nr. 7-8, 2019, p. 93-94.
 9. Noile istorii ale literatu(rii)rilor române. Trei cărţi substanţiale la această temă. În Intertext, nr. 1-2 2019, p.181-189.
 10. În lipsa de sine stă cuibărită moartea lor. În Scriptor, Iaşi, 5-6, 2019, p. 101-102.
 11. Cioburi de amintiri dintr-o copilărie de sticlă.  În Moldova, nr. martie-aprilie 2019, p. 80-82.
 12. Micii conducători ai tranziţiei. În Scriptor, nr. 3-4, 2019, p. 108-109.
 13. Nunta fiicelor lui Vasile Lupu în scrierie călătorilor străini. În Moldova, nr. ianuarie-februarie 2019, p. 34-37
 14. Regele Mihai I al României şi Basarabia (II). În Sud-Est Cultural, 2019 nr. 1, p. 72-83.
 15. Proza lui Nicolae Rusu: realism şi parabolă. În Destin Românesc, nr. 3-4 2018, pp. 231-239.
 16. Adevărul fără-de-măsură al ficţiunilor militare semnate de Olga Căpăţină. În Destin Românesc, nr. 1-2, 2018, pp. 220-226.
 17. Женщины-поэты Республики Молдовы, în revista „Веси”, Ecaterinburg, Rusia, nr. 1 (149) 2019, p. 79-80.
 18. Basarabenii despre Regele Mihai al României: ficţiuni, legende, mituri. În Moldova, nr. noiembrie-decembrie 2018, p. 37-44.
 19. Regele Mihai I al României şi Basarabia (I). În Sud-Est Cultural, 2018 nr. 4, p. 63-75.
 20. Roma în şapte zile. Scurt ghid de emoţii şi păreri (I, II). În Sud-Est Cultural, nr. 2 2018, (p.77-84), 3 (p.82-93).
 21. Chişinăul şi chişinăuenii. Exerciţiu de imagologie literară. În Identităţile chişinăului, Ediţia a IV-a., Chişinău: Editura Arc, 2018, pp. 33-49.
 22. Publicistica lui Paul Goma. În Literatura închisorilor. Diasporă. Disidenţă (coord. Daniela Sitar Tăut, Maria Alina Dorlea), Baia Mare: Editura Actaeon Books, 2018, pp. 83-103.
 23. Provocările teoretice ale lui Mircea Martin. În Contrafort, nr. 9-10, 2018, p. 11.
 24. Schiţă pentru descrierea artei romaneşti a lui Val Butnaru. În Scriptor (Iaşi), nr. 11-12 2018, p. 88.
 25. Noile istorii ale literatu(rii)lor române în epoca globalizării. În Contrafort, nr. 7-8, iulie-augurst, 2018, p. 16-17.
 26. Chişinău, întocmirea identităţii literare a unui început de oraş. În Intertext, nr. 3-4 2018, p 115-126.  CZU: 82-94:908
 27. Ficţiunile militare ale Olgăi Căpăţînă. În Contrafort, nr. 5-6, mai-iunie, 2018, p. 23.

 

***

Dicționar

 1. Dicţionar de Teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar. Chişinău, Editura ARC, 2018, 554 p., ISBN- 978-9975-0-0160-1

 

Premii:

Premiul „Nichita Stănescu” pentru Critică literară, cu un juriu al cărui preşedinte este academicianul Eugen Simion, Festivalul „Nichita Stănescu, ed. a XX-a, Ploieşti, România, 2018.

***

 

 1. Четыре песника из Молдавиjе, Република Молдавижа има песнике (Patru poeţi din Moldova. Republica Moldova are poeţi), в „Златна Дреда”, Serbia; nr. 195-196, 2018, p. 23-25. ISSN 1451-0715
 2. Paul Goma şi cronotopul calidorului. Altă imagine artistică a basarabeanului. Chişinău: Ed.Pro Libra, 2018, p. 189-198,  ISBN 978-9975-3213-4-1.
 3. Concert de muzică din Bach: poetica romanului polifonic. Chişinău: Ed.Pro Libra, 2018, p. 199-218,  ISBN 978-9975-3213-4-1.
 4. Despre efectele „şobolanizării” sau „puşlamielismul” timpurilor noi. În Contrafort, nr. 1-2, ian.-febr. 2018, p. 11.
 5. Vladimir Beşleagă. Destinul sub „cumplite vremi” sau drama celor doi părinţi iluştri. În Destin românesc, nr1-2 (99-100) 2017, p. 184-192.

 

***

dicționar

 1. Dicţionar de Teorie literară. Concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar. Chişinău, Editura ARC, 2017, 500 p., ISBN-978-9975-0-0036-9

***

 

 1. Lecţiile Elveţiei. În: Sud-Est cultural, nr.4, 2017, p. 64-74.
 2. O ecuaţie cu mai multe necunoscute. În Cum citesc bărbaţii cărţile femeilor, Lia Faur, Şerban Axinte (coord), Iaşi: Polirom, 2017, p. 135-141. ISBN 978-46-6692-8
 3. Când nu-ţi mai rămâne timp decât pentru numărat meduze. În: metaliteratura.net, 9 august 2017.
 4. Critica criticii previzibile. În: metaliteratura.net, 9 iunie 2017.
 5. „Cumplite vremi” de Vladimir Beşleagă, un epos în orizontul postmodernităţii. În: Contrafort, nr. 7-8, iulie-august, 2017, p. 14-15.
 6. De la confesiune la ficţiune, de la experienţa de viaţă la imaginar. În: Hyperion, nr. 7-9, p. 175-177. ISSN 1453-7354
 7. Magda Isanos: Între minutul acesta care bate/ Şi celălalt…”. În revista Destin românesc, 2016, Nr.2 (96), p. 99-116, ISSN 1857-1964
 8. Panorama de la littérature en Moldavie de nos jours (1, 2, 3)– Interview avec Aliona Grati, critique littéraire de Moldavie , réalisé par la poète Maria Augustina Hâncu, Moldavie-France, în revista La Cause Littéraire, Servir la Littérature, Paris; 2 nov, 14, nov., 28 nov. ISSN: 2257-674   http://www.lacauselitteraire.fr/tag/Maria-Augustina-Hancu/

 

***

monografie

 1. Cronici în reţea: metaliteratura.net. Pref. Alexandru Matei, post. Ioana Revnic. Iaşi: Editura Junimea, colecţia Efigii, 2016. 406 p. ISBN 978-973-37-1969-4. Culegere de studii şi articole de critică literară

 

Premii:

Premiul Fondului literar din R. Moldova pentru carțile Paul Goma. Inițieri în textul literar și Cronici în reţea: metaliteratura.net., 2016.

***

 

 1. Dincolo de text este poezia hypertextului, în revista „Sud-Est cultural”, 2016, 2, p. 40-42, ISSN 1857-0143.

 

***

Ediție, coordonare, prefață

 1. Magda Isanos, Scrieri. Ediție, studiu introductiv, repere cronologice, note și comentarii, referințe bibliografice de Aliona Grati. Știința, colecția Moștenire, 2016. 564 p. ISBN978-9975-85-009-4.

 

Cronici

Mihai Cimpoi, Magda  Isanos, fiinţă „învălmăşită”, în revista de cultură „Literatura și arta”, 20 iulie, 2016.

Răzvan Voncu, O poetă de recititMagda Isanos, în revista „România literară”, nr. 32, 2016.

 

Premii:

Premiul „Titu Maiorescu” al Institutului Cultural Român pentru volumul Magda Isanos, Scrieri, Ed. Știința, 2016, în cadrul Salonului de carte Bookfest, Chișinău, ediția a XXV-a, 2017.

 

***

 

 1. Alfabecedar – „Cuvântarul” fără limite, în revista „Mozaicul”, nr. 4, 2016, Craiova, p. 7, ISSN 1454-2293
 2. Imaginarul feminin în poezia actuală din Republica Moldova, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 1 (42) 2016, p. 5-26, ISSN 1857-1905.
 3. „Şaptezeciştii nu au fost nişte poeţi subversivi, subversivă rămâne orientarea lor”, în revista Contrafort, 2016, 3-4, p. 9-10, ISSN 1857-1603.
 4. Femeia ca spectacol estetic în romanele lui Paul Goma, în culegerea Paul Goma și exilul etern. Prefață de Matei Cazacu, postfață de Liliana Corobca. Oradea: Ratio et Revelatio, 2016, p. 184-205. ISBN 978-606-8680-36-1.
 5. Scrânciob între două lumi. Prefață la volumul bilingv româno-spaniol de poezii Maria Augustina Hâncu, Scrânciob pe mare/ Un Columpio sobre el mar. Chișinău: Prut, 2016, p. 4-5. ISBN 978-9975-54-231-9.
 6. Magda Isanos: „între minutu-acesta care bate/şi celălalt…”, în revista „Akademos, nr. 1, 2016, 147-154. ISSN 1857-0461.
 7. Un optzecist reflexiv, Nicolae Spătaru, în „Metaliteratură.net”, 19 mai 2016.
 8. Trasând harta feminității, în „Metaliteratură.net”, 20 martie 2016.
 9. Luați bilet la peluzele Dianei Iepure!, în „Metaliteratură.net”, 14 martie 2016.
 10. Căderea în sus a parodicului, în „Metaliteratură.net”, 10 martie 2016.
 11. Kinderland – Moldova copiilor , în „Metaliteratură.net”, 21 februarie 2016.
 12. Andrei Țurcanu cu „simțurile dezgolite” în zăpada cuvintelor, , în „Metaliteratură.net”, 22 decembrie 2015.
 13. Vasile Gârneț – caligraful provinciei, în „Metaliteratură.net”, 13 decembrie 2015.
 14. (În)Scrìsuri din sertarul lui Paul Goma. Dosarul publicistic. În: Corcinschi, N.; Grati A., Gârlea, O. Publicistica literară din Republica Moldova. Resp. Nina Corcinschi, Tip. Profesional Service, 2015, p.83-139.
 15. Femeia ca spectacol estetic în romanele lui Paul Goma. În: Adevărul, 2015, nr. 219, 2-4 octombrie, p. 15.
 16. 80 de ani ai unui scriitor remarcabil – Paul Goma, în revista „Akademos”, nr. 3, 2015, 144-149. ISSN 1857-0461.
 17. O abordare a poeziei româneşti prin grila lui Gustav Renè Hocke, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 3 (41) 2015, p. 95-99, ISSN 1857-1905.

 

***

Ediție, coordonare, postfață

 1.   Paul Goma, Bonifacia. Ediție  și postfață de Aliona Grati, Editura „Gunivas”, Chișinău, 2015.ISBN 978-9975-4068-9-5

***

 1. Paul Goma, Roman intim. Ediție  și postfață de Aliona Grati, Editura „Gunivas”, Chișinău, 2015.ISBN 978-9975-3112-1-3

***

 

 1. Femeia în romanele lui Paul Goma – surse de plăcere estetică, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 2 (40) 2015, p. 5-20, ISSN 1857-1905.
 2. În scenă intră clovnii foşnitori, cronică la cărţile Silvia Goteanschii, dramaturgia lucioaselor funii, Editura Vinea, 2014 şi minunea care va veni, Editura Vinea, 2015, în „Metaliteratură.net”, 21 septembrie 2015.
 3. Bonifacia – „ghem de amiroazne”. Postfaţă la romanul Paul Goma, „Bonifacia”, Gunivas, 2015, în „Metaliteratură.net”, 2 septembrie 2015.
 4. Femeia – portret cu coajă şi pe interior. Postfaţă la romanul Paul Goma, „Roman intim”, Gunivas, 2015, în „Metaliteratură.net”, 2 septembrie 2015.
 5. Meniul împărăteselor neiubite sau modalităţi de „refricire” cu Silvia Caloianu, cronică la cărtea Silvia Caloianu, narcotango, editura Vinea, 2013, în „Metaliteratură.net”, 30 august 2015.
 6. Singurătariada Lilianei Armaşu (I şi II), cronică la cărţile Liliana Armaşu „Singurătatea de miercuri”, Editura Arc, 2010 şi „Mâine va fi altfel”, Editura Arc, 2015, în „Metaliteratură.net”, 23 şi 28 august 2015.
 7. Femeile iubesc cum respiră, cronică la cărtea Călinei Trifan, Femeile iubesc cum respiră, Arc, 2011, în „Metaliteratură.net”, 18 august 2015.
 8. Molia, Cămaşa Neagră, Draperia Albă şi Cuvântul, cronică la cărţile Doina Postolachi, Poeme cu Molii, Ed. Prometeu, 2011, Lumina de peste nopţile mele, Ed. Pontos, 2012 şiNostalgia neîntoarcerii, Ed. Pontos, 2013, în „Metaliteratură.net”, 13 august 2015.
 9. Profilul dialogic al poetului Emilian Galaicu-Păun. Arme grăitoare, cronică la cartea Emilian Galaicu-Păun „Arme grăitoare”, în „Metaliteratură.net”, 10 august 2015.
 10. Despre poezia „unicat” şi a ei poetică a tăieturii, cronică la cartea Radmila Popovici, „unicat”, Bucureşti, Vinea, 2015, în „Metaliteratură.net”, 6 august 2015.
 11. Cântarea Sulamitei noastre, cronică la cartea Maria Pilchin, „Poeme pentru Ivan Gogh”, Paralela 45, 2015, în „Metaliteratură.net”, 3 august 2015.
 12. Debut/ mi-ai promis/ că mă vei naşte/ frumos”, cronică la cartea Virgil Botnaru, „Return to Innocence”, Casa de pariuri literare, 2014, în „Metaliteratură.net”, 30 iulie 2015.
 13. Din strunele trăitului, pe clapele scrisului, cronică la cartea Margareta Curtescu, în piaţa dante. Bucureşti: Vinea, 2014, în „Metaliteratură.net”, 17 febr 2015.
 14. Drama refugiatului. Începutul unui exil perpetuu, cronică la cartea Paul Goma „Arta refugii”, Chişinău, Cartier, 2015, în „Metaliteratură.net”, 11 febr. 2015.
 15. Literatura este ca nisipul ce îţi fuge pe sub picioare, cronică la cartea Grigore Chiper, „Nisipul de sub picioare”, Bucureşti, Tracus Arte, 2014, în „Metaliteratură.net”, 1 febr, 2015.
 16. Basarabia în anotimpul moliilor, cronică la cartea Mircea Daneliuc, „Strigoi fără ţară”. Iaşi: Adenium, 2014, în „Metaliteratură.net”, 21 ianuarie 2015.
 17. Despre amurgul unei lumi, cronică la cartea Oleg Serebrean, „Cântecul mării”, Chişinău: Cartier, 2011, în „Metaliteratură.net”, 11 ianuarie 2015.
 18. Icoana mamei. Reconstituirile fiicei Elisabeta Isanos, în „Metaliteratură.net”, 22 dec. 2014.
 19. Miron Kiropol: „Mă simt ca un copil al unei patrii care m-a trădat şi continuă să mă trădeze” (Interviu realizat în colaborare cu Nicolae Tzone), în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 1 (39), p. 5-9, ISSN 1857-1905.
 20. Aurora Cornu: „Mă bucur de toate felurile de fericiri, de toate”. (Interviu realizat în colaborare cu Radmila Popovici şi Nicolae Tzone), în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 1 (39), p. 5-9, ISSN 1857-1905.
 21. Salon du Livre – Sărbătoarea cărţii, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 1 (39), p. 5-9, ISSN 1857-1905.
 22. „Poezia este tăcere în ceea ce priveşte procesul său de elaborare. Să nu întrerupem tăcerea!” Discuţii cu Gheorghe Grigurcu (Interviu în colaborare cu mai mulţi scriitori), în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 3-4 (37-38), p. 84-96, ISSN1 857-1905.
 23. Drumuri prin Basarabia interbelică. (Auto)imagologie literară, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 3-4 (37-38), p. 5-25, ISSN 1857-1905.
 24. Des cordes du vécu, sur les touches de l’écriture. Postfaţă la volumul de poezii în franceză Margareta Curtescu, poèmes obliques. Bucureşti: Ed. Vinea, 2015, p. 8389. ISBN 978-973-698-430-3
 25. Владимир Бешлягэ и его роман «Жизнь и смерть несчастного Филимона, или Тяжкий путь самопознания», traducere Miroslava Metleaeva, în „Metaliteratură.net”, 25 iulie, 2014.
 26. Mihai Cimpoi: „Am fost «un lup singuratic» faţă-n faţă cu literatura care mi-a fost «pradă»”, Metaliteratură.net, 6 iulie, 2014.
 27. Născut în ’58: antologie în versuri, coordonată de Adrian Alui Gheorghe, cu o prefaţă de Vasile Spiridon, Bucureşti, Cartea românească, 2013, în „Metaliteratură.net „, 30 iunie, 2014.
 28. Liviu Antonesei, Un taur în vitrina de piatră, Editura Adenium, Iaşi, 2013, în rubrica „Metaliteratură.net”, 30 iunie, 2014.
 29. Bogdan Creţu, Inorogul la Porţile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Studiu comparativ. Vol. I Premise. Bestiae domini; Vol.2 Bestiae diabolic, Editura Institutul European, 2013, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 2 (36), p. 118-123.
 30. Trăim o criză a literaturii şi a studiului ei?, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 2 (36), p. 5-16.
 31. Elena Ungureanu, Dincolo de text: hypertextul, Arc, Chişinău, 2014, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 1 (35), p. 128-129.
 32. Şerban Octavian Axinte, Poetici ale romanului european reflectare în critica românească, Editura muzeului Naţional al Limbii Române, 2013, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 1 (35), p. 125-126.
 33. Alex Goldiş, Critica în tranşee. De la realismul socialist la autonomia esteticului, Cartea românească, 2011, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 1 (35), p. 124-125.
 34. Despre o voce reformatoare în critica şi cercetarea autohtonă, cu admiraţie, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2014, nr. 1 (35), p. 6-11.
 35. Paradigma „Abia tangibilului”, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, nr. 179-180, an. XIX, 2014, p. 7.
 36. Poezia optzecistă basarabeană în viziunea unui poet optzecist, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2013, nr. 5-6 (34), p.116-120.
 37. (În)Scrìsuri din sertarul lui Paul Goma. Dosarul publicistic, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2013, nr. 5-6 (34), p. 14-35.
 38. Să faci din iubirea de patrie o religie şi o artă!, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2013, nr. 3-4 (33), p. 84-91. ISSN 1857-1905.

 

***

monografie

 1. În dialog cu Mihai Cimpoi: „Sunt un om de cultură devenit un destin”, Editura Prut Internaţional, 2013, p. 244. ISBN 978-9975-69-652-4

 

Premii:

Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a XVIII-a pentru „În dialog cu Mihai Cimpoi: «Sunt un om de cultură devenit un destin»”, Editura „Prut Internaţional”, 2013.

 

***

monografie

 1. Vladimir Beşleagă: cronotopul zborului frânt (carte cu caracter didactic apărută în Colecţia Cartea care te salvează. Pentru elevi, studenţi şi profesori), Editura Arc, 2013, p. 102.ISBN 978-9975-61-659-1

 

***

monografie

 1. Privirea Euridicei. Eseu despre lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30 (ediţia a II-a, apărută în colecţia Opera omnia. Publicistică şi eseu contemporan), Iaşi, Editura TipoMoldova, 2013, p. 255. ISBN 978-606-676-182-6

***

 1. Noi şi ceilalţi. Moldovenii în ochii occidentalilor. Exerciţiu de imagologie, în volumul conferinţei ştiinţifice internaţionale „Esturi şi Vesturi: literatură, filosofie, cultură”, Chişinău, 31 mai-1 iunie 2013, p.72-83, Cişinău, CEP, 2013.
 2. „Uraganul Flori” trasând harta feminităţii, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, nr. 165, an XII, dec., 2012, p. 6.
 3. Istoria literaturii ca dialog al vocilor, părerilor, asociaţiilor, ideilor şi stilurilor, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2013, nr.1-2 (32), p. 58-64. ISSN 1857-1905.
 4. În labirintul metatranzitivităţii, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2013, nr.1-2 (32), p. 104-108. ISSN 1857-1905.
 5. Kinderland – Moldova copiilor, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, nr. 174-175, an XIII, 2013, p. 7.
 6. Moldovenii în ochii occidentalilor. Exerciţiu imagologic (II), în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2012, nr.5-6 (31), p. 3-9. ISSN1857-1905.
 7. O constelaţie de poete la început de deceniu, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2012, nr.5-6 (31), p. 43-49. ISSN 1857-1905.
 8. Trasând harta feminităţii, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2012, nr.5-6 (31), p. 61-65. ISSN 1857-1905.
 9. Moldovenii „independenţi” în ochii Celuilalt. Un studiu de frontieră, în revista de cultură „Sud-Est cultural”, 2012, nr. 3, p. 44-52.
 10. Universul concentraţionar la Paul Goma, în: revista de istorie„Destin Românesc”, 2012, nr.4 (80), p. 116-128. ISSN 1857-1964.
 11. Moldovenii în ochii occidentalilor. Exerciţiu imagologic. În revista „Metaliteratură”, 2012, nr.3-4 (30), p. 3-17. ISSN 1857-1905.
 12. Icoana mamei. Elisabeta Isanos în căutarea Magdei Isanos, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2012, nr. 1-2 (29), p. 28-38; în revista de istorie „Destin românesc”, 2012, nr.1 (77), p. 101-113. ISSN 1857-1964.
 13. Poezia, o fiară cu două capete. În revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2012, nr. 1-2 (29), p. 110-116; în revista de cultură „Sud-Est cultural”, 2012, nr. 2, p. 31-38. ISSN 1857-0143.
 14. Critica lui Mihai Cimpoi şi modele ei, în revista de lingvistică şi ştiinţă literară „Philologia”, nr. LIII mai-august, 2012, p.8-24, ISSN 1857-4300.
 15. Universul concentraţionar la Paul Goma, în volumul „Literatura în totalitrism şi post-totalitarism: teorii, practici şi politici de reprezentare”. Colocviu ştiinţific literar cu participare internaţională, Chişinău, 25-26 mai, 2012, p. 60-71. ISBN978-9975-71-295-8.
 16. Trecutul este cu totul imprevizibil. O revenire necesară la Ion Vatamanu, în revista de istorie „Destin Românesc”, 2012, nr.3 (79), p. 155-159. ISSN 1857-1964.
 17. Frământări identitare în globalizarea postmodernă, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2011, nr.5-6 (28), p. 3-4. ISSN1857-1905.
 18. Victor Pelevin şi identitatea „Generaţiei P”, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2011, nr.5-6, p. 3-4 (27). ISSN1857-1905.
 19. Între pamflet şi reverie. Prefaţă la volumul Radmilei Popovici-Paraschiv „Evadam”, Editura Gunivas, 2012, p.710. ISBN 978-9975-4070-6-9.
 20. Opţiunile criticului Mihai Cimpoi, în revista de istorie „Destin Românesc”, 2011, nr.5 (75), p. 155-159. ISSN 1857-1964.
 21. Destin întors, în ziarul „Timpul”, Chişinău, aprilie, 2012, nr. , p.
 22. Ore particulare de…, în ziarul „Timpul”, Chişinău, mai, 2012, nr. , p.
 23. Acorduri poetice în melodia debutului. Postfaţă la volumul Radmilei Popovici-Paraschiv „Mi-s”, Editura Gunivas, 2012, p. 91-94. ISBN 978-9975-4260-1-5.

 

 

***

monografie

 1. Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Profesional service, Chişinău, 2011. p. 335. ISBN 978-9975-4240-3-5.

 

Cronici:
Adrian Dinu Rachieru, Paradigma dialogică şi „cronotopul postbabelic”, în revista „Tribuna”, nr. 245, 16-30 noiembrie 2012, p. 24-25, Cluj-Napoca.

 

Premii:

Medalia Meritul civic, 2010.

Premiul Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România „Pentru cea mai bună carte de literatură comparată publicată în anul 2011” – „Cuvântul celuilalt. Dialogismul romanului românesc”, „Profesional Service”, 2011 cu un juriu al cărui preşedinte a fost Paul Cornea, vicepreșdinte academicianul Mircea Martin.

 

 

 

 

***

monografie

 1. Paul Goma. Iniţieri în textul literar (carte cu caracter didactic apărută în Colecţia Cartea care te salvează). Chişinău, Editura Arc, 2011, p.67. ISBN 978-9975-61-695-1

 

Cronici:

Diana Vrabie, Paul Goma sau vocaţia supravieţuirii intelectuale (PAUL GOMA: INIŢIERI ÎN TEXTUL LITERAR DE ALIONA GRATI), în revista „Spaţii culturale”, nr. 26, 2013, Râmnicu-Sărat, p. 40-43.

 

Referinţe:

Adrian Dinu Rachieru, (Petru Ursache şi „Omul din calidor”) în revista „Acolada”, nr. 7-8 iulie-august 2012, p. 26.

Dumitru Ungureanu, Omul cărţii, în Argeş, 14 aprilie, 2012, p.

 

Premii:

Premiul Fondului literar din R. Moldova pentru carțile Paul Goma. Inițieri în textul literar și Cronici în reţea: metaliteratura.net., 2016

***

 

 1. Prizonierul labirintului străin, în volumul „Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare”, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2011, p.220-224.
 2. Fetele din calidor, în ziarul „Timpul”, Chişinău, Chişinău, 11 noiembrie, 2011, nr. 210, p. 30.
 3. „Suciţii” lui Paul Goma, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 4 noiembrie, 2011, nr. 205, p.26
 4. Din Calidor. Între mitul copilăriei şi realitatea istoriei, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 28 octombrie, 2011, nr. 200, p.30
 5. Constelaţia „Poeţi din Basarabia” prin telescop sociologic, în revista de cultură „Sud-Est Cultural”, 2011, nr. 2, p. 32-37.
 6. Despre „întoarcerea acasă” a lui Ion Costin, în: revista de istorie „Destin Românesc” 2011, nr.2 (72), p. 194-196. ISSN 1857-1964
 7. Un model de poet şi cercetător – Margareta Curtescu, în: La liberté de la création au féminin. In honorem Ana Guţu, Chişinăi, ULIM, 2012. ISBN 978-9975-101-72-1.

 

***

Coordonare şi coautorat:

 1. Художественное слово Молдовы (соавтор Виктор Чиримпей), в Душа, озарившая кодру. Фольклор и литературные памятники Молдовы. Том 2, Москва, Изд. «Художественная литература, 2011, стр. 6-32.

***

 

 1. Altă generaţie, altă literatură. Despre romanul „Generation P” de Viktor Pelevin. În volumul „Intercultural Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity” coord.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea, Târgu-Mureş, Editura Universităţii „Petru Maior”, 2011, p. 133-158, ISBN 978-606-581-011-2.
 2. Drama refugiatului basarabean, în revista de istorie „Destin Românesc”, 2011, nr.4 (74), p. 96-104. ISSN 1857-1964.
 3. Poeţi din Basarabia, Bucureşti-Chişinău, Editura Academiei Române – Editura Ştiinţa, 2010, 678 p., în revista de lingvistică şi ştiinţă literară „Philologia” a IF al AŞM, 2011, nr.1-2, p. 163-166.

 

***

Coordonare şi coautorat:

 1. Imaginarul antropologic al romanului basarabean actual (II), în volumul Cultură – Identitate – Globalizare, (coordonare împreună cu prof. dr. Ioan Derşidan), Editura Universităţii din Oradea, Oradea 2011, p. 7-33, ISBN 978-606-10-0560-4.

***

 

 1. Viktor Pelevin şi identitatea „Generaţiei P”, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, octombrie 2011, nr. 151, p. 17.
 2. Ostinato – apologia libertăţii în forme literar-muzicale, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, septembrie 2011, nr. 150, p. 6.
 3. Ars poetica lui Paul Goma, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 24 octombrie, 2011, nr. 190, p. 30.
 4. Universul tematic al cărţilor lui Paul Goma, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 21 octombrie, 2011, nr. 195, p. 30.
 5. Nevoia cunoaşterii lui Paul Goma, în ziarul „Timpul”, Chişinău, octombrie, nr. 185, p. 30.
 6. Acorduri poetice în melodia debutului, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2011, nr.3-4 (27), p. 153-155. ISSN 1857-1905.
 7. Vladimir Beşleagă. Zbor frânt: modelul narativ al sinelui, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, 2011, nr.3-4 (27), p. 33-40. ISSN 1857-1905.
 8. „Viaţă gândită, viaţă trăită, viaţă durută, viaţă visată…, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, 2011, nr.3-4 (27), p. 3-5. ISSN 1857-1905.
 9. Margareta Curtescu cu ale ei bluesuri complexe, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 2011, 3 iulie 2011, nr. 124, p. 32.
 10. Vladimir Beşleagă. Schimbări de interpretare, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 2011, 22 iulie 2011 nr. 134, p. 23.
 11. Cartea unui destin neînfrânt – Vladimir Beşleagă, în revista „Akademos, Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă”, 2011, nr. 2 (21), p. 138-140, ISSN 1857-0461.
 12. Caleidoscop suprarealist, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 2011, 14 ianuarie, p. 21.
 13. „Durerea de a fi român”, în revista de cultură „Bucovina literară”, Suceava, nr. 3 (241), 2011, p. 10-12, ISBN 1237167.
 14. Emilian Galaicu-Păun şi starea de frontieră a literaturii, în revista „Akademos, Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă”, 2011, nr. 1 (20), p. 144-149, ISSN 1857-0461.
 15. Acorduri poetice în melodia debutului, în ziarul „Timpul”, Chişinău, 2011, 20 mai, p. 23.
 16. Existenţa ca măcel. Trecutul sovietic în transmisie directă, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, 2011, nr. 146, aprilie, p. 6.
 17. Constelaţia „Poeţi din Basarabia” prin telescop sociologic, în revista de lingvistică şi ştiinţă literară „Philologia”, 2011, nr.1-2, p. 163-167, ISSN 1857-4300.
 18. Existenţa ca măcel. Trecutul sovietic în transmisie directă, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, 2011, nr.1-2 (26), p.139-143, ISSN1857-1905.
 19. Proiectul „Critice” în dialogul valorilor, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2011, nr.1-2 (26), p. 30-41. ISSN1857-1905
 20. Un eveniment emblematic în cercetarea culturii româneşti, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, 2011, nr.1-2 (26), p. 3-4. ISSN 1857-1905

 

 

***

Monografie

 1. Fenomenul literar postmodernist (note de curs), Chişinău, Editura Garamond. 2011, 198 p. 198.

***

Teză de doctor habilitat

 1. Structuri dialogice în romanul românesc din secolul al XX-lea. Teză de doctor habilitat, C.Z.U.: 821.135.1.09 (043.3), 2010, 305 p.

 

Premii:

 

Premiul special al Academiei de Ştiințe a Moldovei, 2010

Diplomă de gradul II „Teză de excelenţă de doctor habilitat a anului 2011”.

***

 

 1. Prizonierul labirintului străin, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, 2011, nr. 142., p. 7.
 2. Anul literar 2010. Ancheta „Contrafort”, în revista de cultură „Contrafort”, nr. 1-2, p. 12.
 3. Romanul lui Aureliu Busuioc Hronicul Găinarilor faţă cu „opera” puterii Istoria Integrată a Moldovei, în volumul Literatura şi Politicul, sub redacţia prof. univ. dr. Mircea Anghelescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 107-115. ISBN 978-973.737.882-8.
 4. Dialogismul – principiu de prezentare poetică. Omul şi realitatea socială în literatura postsovietică din Republica Moldova, în materialele simpozionului „Integrare europeană – între Tradiţie şi Modernitate. Ed a III-a”, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 22-23 octombrie, 2009, pe site-ul www.upm.ro/facultati_departamente/…Lit…/16_Grati.pdf.
 5. Comedii şi „tragodii” basarabene, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, 2010, nr. 141, p. 8. ISSN 1223-8597.
  Nevoia recitirii lui Paul Goma, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, nr. 5-6, 2010, p. 3-4, ISSN 1857-1905.
 6. Concert pentru orgă. Biblioteca Paul Goma, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 5-6 (25), 2010, p. 59-73, ISSN 1857-1905.
 7. Antropologia romanului basarabean actual (III), în revista „Sud-Est cultural”, Chişinău, 2010, nr. 4, p. 29-36. ISSN 1857-0143.
 8. Dialogism parodic în „Pâlnia şi Stamate” de Urmuz, în revista „Philologia” a Institutului de Filologie a AŞM, nr.3-4, 2010, p. 27-30.
 9. Paul Goma cu altă imagine artistică a basarabeanului, în revista „Akademos, Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă”, 2010, nr. 4 (19), p. 151-156, ISSN 1857-0461.
 10. Despre traducere ca artă şi dialog intertextual, în revista de cultură „Glasul Bucovinei”, Cernăuţi, Bucureşti, 2010, nr. 66, p. 60-64, ISSN 1222 – 5606.
 11. Ion Miloş printre limbi şi literaturi, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, nr.1-4 (23-24), 2010, p. 188-193.
 12. O carte despre poetica romanescă a lui Constantin Stere, în revista „Metaliteratură”, nr.1-4, 2010, p. 268-271; în revista „Contrafort”, nr. 9-10 (191-192), 2010, p. 11.
 13. Metaliteratură la 10 ani, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, nr.1-4, 2010, p.3-5. ISSN 1857-1905.
 14. „Cine nu are un basarabean să şi-l cumpere!” sau despre cum să înveţi a rezista, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, 2010, nr. 140, p. 8. ISSN 1223-8597.
 15. Identitè personnelle/identitè narrative dans la prose des roumains qui se trouvent „entre deux mondes”, în volumul „Ėcrivains d’expression française de l’europe du sud-est. Les ècrivains du sud-est europèen en quête d’identitè” (deuxième colloque international, 6-7 novembre, Bucarest, 2009), Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2010, p. 70-75.
 16. Structura dialogică a romanului „Gesturi” de Emilian Galaicu-Păun. O perspectivă „metalingvistică”, în volumul „Proza basarabeană din secolul al XX-lea. Text. Context. Intertext.”, Chişinău, Gunivas, 2010, p. 76-102, ISBN 978-9975-4070-1-4.
 17. Prefaţă la „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a II-a, cu genericul Semiotica şi hermeneutica textului, Chişinău, 7-8 mai 2008”), Chişinău, Tipografia centrală, 2010, p. 3-5.
 18. Poetica romanului românesc din secolul al XX-lea. O perspectiva dialogică, în volumul „Concepte în mişcare – studii despre stadiul actual al criticii şi istoriei literare româneşti”, coordonat şi îngrijit de Ofelia Ichim şi Şerban Axinte, prefaţă de Dan Manucă, București, Editura Academiei Române, 2010, p. 115-149.

 

***

Coordonare şi coautorat:

 1. Imaginarul antropologic al romanului basarabean actual. În volumul „Cultură, identitate, globalizare”, Vol. I. Coordonatori prof. univ. Ioan Derşidan şi conf. univ. Aliona Grati, Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2010, p. 11-45, ISBN 978-606-10-0163-7

***

 

 1. Antropologia romanului basarabean actual (II), în revista „Sud-Est cultural”, Chişinău, 2010, nr. 3. p. 29-36. ISSN 1857-0143.
 2. Libertatea mirosea a frângere. Despre imaginarul unui scriitor postsovietic, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, nr. 138, 2010, p. 8. ISSN 1223-8597.
 3. Un roman despre „găinăriile” istoriografiei sovietice, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, 2010, nr. 137, p. 8. ISSN 1223-8597.
 4. „Din calidor” de Paul Goma. O altă imagine artistică a basarabeanului, în revista „Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia” V. 9, Târgu-Mureş, 2010, p. 30-38. ISSN 1582-9960.
 5. Prolegomene la teoria dialogică. Filosofii relaţiei, în revista de ştiinţă „Cultura media”, Timişoara, nr.1(3), 2010, p. 12-22. ISSN 2088-1991.
 6. Totentanz sau viaţa moldovenilor plecaţi în Italia (cronică la romanul Claudiei Partole), în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, 2010, nr.4 aprilie, p. 6.
 7. Antropologia romanului basarabean actual (I), în revista de cultură „Sud-Est cultural”, Chişinău, 2010, nr. 2, p. 29-36. ISSN 1857-0143.
 8. Poezia Liubei Dimitriu: spectacol floral (postfaţă), în „Liuba Dimitriu, Crinii Basarabiei. Poezii postume”, Ediţia a doua revăzută, Ed. Pontos, Chişinău, 2010, p. 86-96. ISBN 978-9975-51-141-4.

 

***

 1. Romanul ca lume postBabelică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc, Chişinău, Editura Gunivas, 2009, 252 pagini. ISBN 978-9975-4240-3-5

 

Cronici:

Alexandru Burlacu, Aliona Grati şi diologistica romanului basarabean, în revista de cultură „Contrafort”, 2009, nr. 11-1.

Lilia Porubin, Romanul din Republica Moldova. O perspectivă dialogică, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, 2009, nr. 5-6 (22), p. 95-99.

Adrian Dinu Rachieru, Paradigma dialogică şi „cronotopul postbabelic“ (Aliona Grati), în revista de cultură „Dacia literară”, Iaşi, nr. 5 (92), anul XXI (serie nouă), septembrie 2010, p. 93-96.

Grigore Chiper, Radiografii ale romanelor postsovietice în spectrul dialogic, în revista „Contrafort”, nr. 9-10 (191-192), 2010, p. 5.

Elena Prus, Proiecţiile dialogismului în cercetarea autohtonă. În: revista „Intertext”, nr. 3-4, 2010, p.183-186.

Dana Sala, Noua critică a Moldovei şi proba maturităţii, în vol. Cultură – identitate – globalizare, Editura Universităţii din Oradea, 2011, p.183-186.

 

Premii:

Diplomă de merit a Academiei de Ştiințe a Moldovei.

Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova la compartimentul „Critică literară” pentru Romanul ca lume postBABELică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc, Editura „Gunivas”, 2007.

***

 

 1. Despre traducere ca artă şi dialog intertextual, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, 2009, nr. 5-6 (22), p. 18-22.
 2. Romanul ca lume postbabelică. Despre dialogism, polifonie, heteroglosie şi carnavalesc la Colocviul internaţional „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a III-a). Limbă, limbaj, vorbire”, Chişinău, 10-12 noiembrie, 2009, p. 255-262.
 3. Romanul postsovietic de la Est de Prut şi modelul european, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, septembrie, 2009, nr. 129, p. 9.
 4. Hortensia Papadat-Bengescu şi poetica romanului polifonic, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură” a IF al AŞM, 2009, nr. 5-6 (22), p. 53-61.
 5. „Patul lui Procust” de Camil Petrescu: expresie romanescă a cunoaşterii de sine prin raportare la celălalt, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară” a IF al AŞM, nr. 3-4, 2009, p. 47-53.

 

***

Coordonare şi prefaţare

 1. Поэтичная история народа (prefaţă, coautor Tudor Colac) la volumul „Спел про лист зеленый я. Классика литератур СНГ, Monumente literare din Moldova”, Moscova, Художественная литература, 2009, p. 5-20.

***

 

 1. Romanul Schimbarea din strajă de Vitalie Ciobanu. Problema autenticităţii dialogului în literatură, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2009, nr. 3-4 (21), p. 37-47.
 2. Modelul poststructuralist de dialog. Ereziile gramaticii textualiste şi eşecul dezumanizării, în volumul „Filologia modernă: realizări şi perspective în context european (ediţia a II-a). Semiotica şi hermeneutica textului”, Chişinău, Tipografia centrală, 2009, p. 162-178.
 3. Literatura în imperiul simulacrelor, în revista de cultură „Clipa”, Anul XIV, nr. 2, 2009.
 4. Literatura de anticipaţie în postmodernitate, în revista de cultură „Clipa”, Anul XIV, nr. 3, 2009.
 5. Impresii pe două voci (coautor Inga Druţă), în revista de cultură „Literatorul”, Bucureşti, nr. 35-36, p. 6-7; în revista de cultură „Timpul”, nr. 124, p. 3.
 6. Prolegomene pentru principiul dialogic de sistematizare a terminologiei literare, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, februarie, 2009, nr. 122, p. 21.
 7. Romanul Gesturi de Emilian Glaicu-Păun: o lume postbabelică, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, 2009, nr. 1-2 (20), p. 58-76.
 8. „Autentificarea”autenticităţii, în revista „Tibiscus” a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, nr. 1 (60), 2009, p. 8.
 9. Biografia ideii de autenticitate, în revista de cultură „Clipa”, Anul XIV, nr. 1, 2009.
 10. Structura dialogică a romanului Gesturi de Emilian Galaicu-Păun. O perspectivă „metalingvistică”, în volumul „Comunicare interculturală şi literatură”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 26-28 mai, Galaţi: University Press, 2008, p. 84-90.
 11. Romanul postmodernist din Republica Moldova şi modelul european. Distorsiune şi dialog, în volumul „Materialele simpozionul internaţional Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european”, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, 25-27 septembrie 2008, p. 449-458.
 12. Formula autenticităţii în literatura românească interbelică, în revista de cultură „Contrafort”, nr.11-12, 2008, p.10.
 13. Romanul „Schimbarea din strajă” de Vitalie Ciobanu. Metadialog şi dialog cu Lumea, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară” a Institutului de Filologie al AŞM, nr. 5-6, 2008, p. 55-64.
 14. Modelul poststructuralist de dialog. Ereziile gramaticii textualiste şi eşecul dezumanizării, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 5-6 (19), 2008 (serie nouă), p. 27-36; în: Materialele Colocviului Internaţional „Filologie modernă: realizări şi perspective în context european”, Ed. II. Semiotica şi hermeneutica textului, Chişinău, 7-9 mai 2008, p. 169-179.
 15. Romanul „Din calidor” de Paul Goma: dialoguri cu „memoria genului”, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 5-6 (19), 2008 (serie nouă), p. 86-94.
 16. Învăţăturile octogenarului Aureliu Busuioc, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, nr. 11, 2008, p. 20; Metaliteratură, nr. 3-4 (18), 2008 (serie nouă), p. 29-33.
 17. Dialogul şi filosofii lui. Convenţii ale relaţiilor dialogice, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 1-2 (17), 2008 (serie nouă), p. 101-110.
 18. Principiul dialogic de interpretare a textului literar, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 3-4 (18), 2008 (serie nouă), p. 61-73.
 19. Mircea Horia Simionescu: reabilitarea estetică a farsei, în volumul „Materialele colocviului internaţional „Filologie modernă: realizări şi perspective în context european”, Ed. I, în onoarea acad. S. Berejan, Chişinău, 2007, p. 164-169.
 20. Structura dialogică a romanului „Gesturi” de Emilian Galaicu-Păun. O perspectivă „metalingvistică”, în „Revista de lingvistică şi ştiinţă literară” a Institutului de Filologie al AŞM, nr. 5-6, 2007, p. 67-74.
 21. Vladimir Beşleagă: „Să spun adevărul despre lumea care a fost şi viaţa ce-am trăit”, în revista de cultură „Contrafort”, nr.4-5, 2007, p. 10.

 

***

 1. Privirea Euridicei. Eseu despre lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Elan Poligraf, 2007, pagini 220. ISBN 9975-66-018-1

 

Cronici:

Grigore Chiper, Lirica feminină interbelică sub lupă, în revista de cultură „Contrafort”, Chişinău, 2008, nr. 6, p. 5.

Adrian Marin, Privirea Euridicei. Eseu despre lirica feminină din Basarabia. Anii ’20-’30, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2007, p.220, în revista de cultură „Timpul”, Iaşi, nr. 12, 2008, p. 7.

Adrian Dinu Rachieru, Interbelicul basarabean şi poezia „de tranziţie” (voci feminine) , în revista „Bucovina literară”, Suceava, 2009, nr. 5-6; în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, Chişinău a Institutului de Filologie aş Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2008, nr. 3-4.

Dan Mănucă, Destine frânte (II, III), în revista „Convorbiri literare”, Iaşi, nr. februarie-martie, 2009.

Adrian Dinu Rachieru, Magda Isanos şi „Cântecul vieţii”, portal internet „Nord Litera”, 25 martie, 2009.

Alexandru Cistelecan, Aliona Grati, Privirea Euridicei. Lirica Feminina din Basarabia. Anii 20-30, Institutul de Filologie al AŞM, 2007, în revista „Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia”, V. 9, Târgu-Mureş, 2010, p. 329-332.

Alexandru Cistelecan, La sfilata delle donne moldave, în revista de cultură „Familia”, Oradea, 2010, nr. 2, p.15-19.

Dan Mănucă, Literatura feminină, în volumul Literatură, identitate şi regionalism, Princeps Edit, Iaşi, 2012, p. 164-167. ISBN: 978-606-180-1.

***

 

 1. Romanul lui Vladimir Beşleagă: identitate personală / identitate narativă în romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă, în revista de cultură şi ştiinţă literară „Limba română”, nr.10-12, 2007.
 2. Romanul lui Vladimir Beşleagă: identitate personală/identitate narativă, în „Materialele Simpozionului Internaţional Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnofolclorice”, organizat de Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Iaşi, 19-21 septembrie 2007, p. 529-534.
 3. Romanul lui N. Breban: „donjuanism narativ” sau dialogul limbajelor, în „Materialele Сolocviului Internaţional „Francofonia: limbi şi identităţi”, Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, 23-24 martie 2007, p. 157-163.
 4. Mircea Horia Simionescu: dialogurile Ingeniosului…, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară” a Institutului de Filologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, nr. 3-4, 2007, p. 72-80.
 5. Ierarhia cronotopilor în romanul lui George Bălăiţă, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 1-2 (15), 2007 (serie nouă), p. 44-49.
 6. Dialogul cronotopilor în romanul lui George Bălăiţă, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 3-4 (16), 2007 (serie nouă), p. 44-47.
 7. Structuri dialogice în „Craii de Curtea-Veche”, în revista de ştiinţă literară „Metaliteratură”, nr. 1 (13), 2006 (serie nouă), p. 45-50.
 8. Un surfing critic pe crestele mitului orfic, în revista „Contrafort”, nr. 2-3, 2006, p. 6.
 9. Strategii dialogale în romanul lui Nicolae Breban, în revista „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară” a Institutului de Filologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, nr. 5-6, 2006, p. 13-19.
 10. Invitaţie la jocul banchizelor, în revista de cultură „Contrafort”, nr.3-5, 2005.
 11. Un hectar de umbră pentru Sahara, în revista de cultură „Contrafort”, nr.11-12, 2005, p.10.
 12. Constelaţia Creaţiei sau zeiţele fertilităţii, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. XI, 2005, p. 45-50.

 

***

Debut editorial:

 1. Magda Isanos. Eseu despre structura imaginarului, Chişinău, Editura Prut internaţional, în colecţia „La steaua”, 2004, pagini 100. ISBN 9975-69-728-3

 

 • Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut (2004)
 • Premiul Guvernului R. Moldova pentru Tineret în domeniul Literaturii (2005)
 • Premiul Primăriei Municipiului Chişinău pentru Tineret în domeniul Literaturii (2005).

 

Cronici la carte:

Dumitru Apetri, Magda Isanos într-un eseu monografic, în revista „Timpul”, vineri, 2 septembrie, 2005.

Alexandru Burlacu, Despre structura imaginarului în poezia Magdei Isanos, în revista „Literatura şi arta”, nr. 40, 2005.

Ion Hadârcă, Aliona Grati sau poetica imaginarului eseizat, în revista „Clipa”, nr. 3, 2006, p. 28-29.

Vitalie Raileanu, „Anrosamentul” unui volum de eseuri, în volumul Totul la prezent, Chişinău, 2010, p. 45-48.

***

 

 1. Modelul ontologic al Magdei Isanos: eul şi lumea-grădină, în „Revista de lingvistică şi ştiinţă literară” a Institutului de Filologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2004, nr. 3-4.
 2. Mihai Cimpoi despre complexele româneşti, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. X, 2004, p. 131-133.
 3. Modalităţi de valorificare a femininului în poezia interbelică, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. IX, 2004, p. 57-60.
 4. Revelaţia imaginarului, în materialele „Conferinţei de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice a corpului profesoral-didactic a UPS «Ion Creangă»” pe anul 2003.
 5. Magda Isanos: spaţiu şi timp, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. VII, 2003, p. 73-79; în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară” a Institutului de Filologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2003, Nr. 3-4, p. 23-29.
 6. Simbolistica florală la Liuba Dimitriu, în volumul „Tezele conferinţei tinerilor cercetători ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei”. Chişinău, 2002.
 7. Magda Isanos între oglinzi, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. VI, 2002, p. 96-101.
 8. Poezia Olgăi Vrabie, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. V, 2002, p. 79-81.
 9. Lotis Dolёnga: în căutarea formulei poetice, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. IV, 2001, p. 91-93.
 10. Variaţiuni despre spiritus loci, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. IV, 2001, p. 138-140.
 11. Un crin al Basarabiei: Liuba Dimitriu, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. IV, 2001, p. 97-99.
 12. Lotis Dolënga: în căutarea formulei poetice, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. IV, 2001, p. 91-93.
 13. Magda Isanos. În căutarea structurii poetice, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. III, 2001, p. 40-43.
 14. Magda Isanos: simbolistica spaţiilor poetice, în revista cultură „Literatura şi arta”, 2001, nr. 18, 3 mai, p.8.
 15. Viaţă-moarte în imaginarul Magdei Isanos, în revista de cultură „Basarabia”, Chişinău, 2001, nr. 5-7, p. 184-187.
 16. Poezia condiţiei feminine, în „Tezele conferinţei tinerilor cercetători consacrată aniversării a 40-ea a AŞM”, Chişinău, 2001, p. 127; în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. II, 2001, p. 112-117.

 

Debut:

 1. Apele în imaginarul Magdei Isanos, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. I, 2001, p. 37-40.
 2. Poezia Magdei Isanos: simbolistica spaţiilor, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. I, 2001, p. 40-43.
 3. Viaţă – moarte în sistemul poetic al Magdei Isanos, în revista „Metaliteratură”, Analele facultăţii de Filologie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Vol. I, 2001, p. 43-49.

 

Mitopoetica oraşului Chişinău (dosarul vizitatorilor din prima jumătate a secolului al XX-lea) (II). În Dialogica. Revistă de studii literare și literature, 2019, nr. 2 mai-august, p. 101-111.