Titlul complet: Fenomenul literar postmodernist (note de curs)

Anul apariției: 2011

Editura Garamond, Chișinău

Format: 145 x 210 mm

198 pagini

Copertă broșată

ISBN 978-9975-9880-7-0

pdf

Aliona Grati

Fiecare civilizaţie modelează o sensibilitate”, spunea Andrè Malraux, iar literatura este calea cea mai eficientă şi mai subtilă de înregistrare a acestor paradigme. Spaţiul literar satisface aspiraţiile noastre pentru frumos, în el putem găsi posibile răspunsuri pentru întrebările noastre, dar şi pentru confuziile şi neliniştile lumii postmoderne.

Lucrarea de faţă este concepută în forma notelor de curs şi constituie o introducere în istoria fenomenului literar postmodern, fiind destinată studenţilor filologi, profesorilor şi cadrelor didactice interesate de o pregătire riguroasă şi de a atinge performanţe maxime atât în procesul de învăţare, cât şi în activitatea pedagogică. Ea constituie o sinteză coerentă şi unitară, cu funcţionalitate teoretică şi practică, a concepţiei asupra acestui fenomen mondial. Atenţia se concentrează asupra problemelor fundamentale din aria fenomenului literar postmodernist. Se va porni de la o privire generală asupra postmodernităţii ca fenomen social şi postmodernismului ca fenomen cultural, apoi se va continua cu teme în care se vor analiza particularităţile postmodernismului românesc, completate cu aplicaţii pe poezie, proză, dramă, apărute atât în România, cât şi în Republica Moldova.

Demersul nostru a fost motivat de complexitatea procesului literar contemporan, imposibil de studiat în întregime în cadrul limitat al cursului fundamental de Literatură română postbelică. Cartea va fi un suport didactic pentru cursul opţional de Postmodernism românesc, menit a completa şi lărgi orizontul de cunoaştere al studenţilor privind literatura în tranziţie de la modernitate la postmodernitate. Totodată, aceasta va contribui la realizarea obiectivelor gnoseologice şi de aplicare, descrise în programa acestei discipline. Ne-am străduit, în măsura posibilităţilor noastre de documentare, să ţinem seama de principalele contribuţii despre postmodernitate.

În cuprinsul acestor note de curs sunt prezentate gradat numeroase teorii asupra fenomenului postmodernist la nivel global şi cel românesc, multiple aplicaţii practice, precum şi noi modele de analiză ale textului postmodern. Algoritmii preconizaţi pentru analiza literară iau în consideraţie stadiul investigaţiilor specializate, achiziţiile teoretice şi metodologice în vederea surprinderii cât mai reuşite a miracolului fiecărei creaţii şi a semnalării inefabilului caracteristic textului literar. Observaţiile critice sunt dublate de comentarii filozofice şi psihologice, de judecăţi axiologice şi metaliterare, având conştiinţa faptului că literatura face parte dintr-un complex cultural indivizibil. Cartea se finalizează cu o listă a literaturii critice recomandate la temă.

(Din Cuvânt introductiv)